Aastaaruanne

Majandusaasta aruanne
Aruandeaasta algus:
01.jaanuar 2008
Aruandeaasta lõpp:
31.detsember 2008
Ärinimi : MTÜ VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON ( VEDA )
Äriregistri kood : 80227657
Tänav, maja, korter : Kaluri tee 5
Alevik : Haabneeme
Vald : Viimsi
Maakond : Harjumaa
Postisihtnumber : 74001
Telefon: 372 601 1812
Elektronpost veda@veda.ee
Veebilehe aadress : www.veda.ee

SISUKORD

Tegevusaruanne. 3

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE. 4

Tegevjuhkonna deklaratsioon. 4

Bilanss. 5

Tulude ja kulude aruanne. 5

Rahavoogude aruanne. 5

Netovara muutuste aruanne. 6

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.. 6

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted. 6

Lisa 2. Raha. 7

Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed. 7

Majandusaasta aruande allkirjad. 7

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Mittetulundusüging Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiotsioon tegutseb aastast 2004. Ta on oma tegevusega  ühiskonna ühtekuuluvust ja heade tavade juurdumist toetav organistasioon.

Olulisemad sündmused majandusaastal

Iga-aastaselt viiakse läbi “Viimsi Naine” üritust, millaga juhitakse üldsuse tähelepanu naise rollile ühiskonnas.

Arengusuunad järgmistel majandusaastatel

Jätkame “Aasta Naise” traditsiooni. Lisaks plaanime aktiivsemalt kaasa aidata Viimsi kui kodukoha arengule.

Alustame projekti, millega juhime üldsuse tähel panu naise rollile emana ja tema vastusele lapse kasvamise protsessis.

Ühing ei teeni tulu, vaid tegutseb toetustest ja liikmemaksust

Personal

Mittetulundusühingut VEDA  juhatas kolmeliikmeline juhatus, kellele juhtimistasusid ja soodustusi ei makstud.

Mittetulundusühingus ei olnud aruandeasstal töötajaid .

Viimsis, 29. juulil 2009.a.

Ene Lill                                                             juhatuse liige

Merike Immato                                      juhatuse liige

Ave Käige                                              juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhkonna deklaratsioon

Mittetulundusühingu  VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON  juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud lehekülgedel 4 – 7 raamatupidamise aastaaruande (01.01.2008  – 31.12.2008 ) ning deklareerib oma vastutust  raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

  1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga ;
  2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid ;
  3. MTÜ VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON on jätkuvalt tegutsev.

Viimsis, 29. juulil 2009.a.

Ene Lill                                                  juhatuse liige

Merike Immato                                      juhatuse liige

Ave Käige                                              juhatuse liige

Bilanss

( kroonides)

Lisa nr 31.12.2008 31.12.2007
VARAD
Käibevara
Raha 2 1 856 2 626
Nõuded ja ettemaksed 3 2 260 0
Käibevara kokku 4 116 2 626
VARAD KOKKU 4 116 2 626
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 626 561
Aruandeaasta tulem 1 490 2 065
NETOVARA KOKKU 4 116 2 626
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU 4 116 2 626

Tulude ja kulude aruanne

( kroonides)

2008 2007
Liikmemaksud 1 500 4 550
Muud laekumised 0 3 860
Mitmesugused tegevuskulud -10 -6 345
Põhitegevuse tulem 1 490 2 065
Aruandeaasta tulem 1 490 2 065

Rahavoogude aruanne

( kroonides)

Lisa nr 2008 2007
Rahavood äritegevusest
Aruandeaasta tulem 1 490 2 065
Nõuete ja ettemaksete muutus -2 260 0
Kokku rahavood äritegevusest -770 0
Rahavood kokku -770 2 065
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 2 626 561
Raha ja raha ekvivalentide muutus -770 2 065
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 1 856 2 626

Netovara muutuste aruanne

( kroonides)

Tulem Kokku
Algsaldo seisuga 31.12.2006 561 561
2007. aasta  tulem 2 065 2 065
Saldo seisuga 31.12.2007 2 626 2 626
Aruandeaasta tulem 1 490 1 490
Saldo seisuga 31.12.2008 4 116 4 116

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

MTÜ VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON 01.01.2008 – 31.12.2008  raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud  Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses,  mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

MTÜ VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON on  tulude ja kulude aruande  koostamisel  lähtunud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodusu skeemist nr 1 ja  RTJ 14 lisas toodud skeemist .

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud  Eesti kroonides ( täpsusaste on täiskroon ).

Finantsvara

Mittetulundusühingul on järgmised finantsvarad : raha ja muud lühiajalised nõuded. Finantsvara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on saadud tasu õiglane väärtus.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes  arvelduskonto jääki.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest.

Raamatupidamise aruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2008 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil  toimunud tehingutega.

Majandusaastal kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib uute asjaolude selgumisel erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Lisa 2. Raha

31.12.2008 31.12.2007
Arvelduskontod 1 856 2 626
Kokku 1 856 2 626

Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed

31.12.2008 31.12.2007
Ettemaksed teenuste eest 2 260 0
Kokku 2 260 0

Majandusaasta aruande allkirjad

MTÜ VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOONI juhatus on koostanud 01.01.2008 – 31.12.2008. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 29. juulil  2009.a.  ning millele on alla kirjutanud juhatuse liikmed.

Ene Lill                                                  juhatuse liige

Merike Immato                                      juhatuse liige

Ave Käige                                              juhatuse liige