Aastaaruanne 2009

MAJANDUSAASTA ARUANNE
aruandeaasta algus: 01.01.2009
aruandeaasta lõpp: 31.12.2009
ärinimi või sihtasutuse nimi: VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON
registrikood: 80227657
tänava/talu nimi, Kaluri tee 5
küla/alev/alevik/linn: Haabneeme alevik
vald: Viimsi vald
postisihtnumber: 74001
maakond: Harju maakond
telefon: +372 601 1812
e-posti aadress: veda@veda.ee
veebilehe aadress: www.veda.ee
2
VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON 2009. a. majandusaasta aruanne
Sisukord
MAJANDUSAASTA ARUANNE 1
Sisukord 2
Tegevusaruanne 3
Raamatupidamise aastaaruanne 4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon 4
Bilanss 5
Tulemiaruanne 6
Rahavoogude aruanne 7
Netovara muutuste aruanne 8
Raamatupidamise aastaaruande lisad 9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 9
Lisa 2 Raha 9
Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud 10
Lisa 5 Annetused ja toetused 10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 10
Lisa 7 Tööjõukulud 10
Lisa 8 Seotud osapooled 11
3
VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON 2009. a. majandusaasta aruanne
Tegevusaruanne
Sissejuhatus
Mittetulundusühing Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon tegutseb aastast 2004. Ta on oma tegevusega ühiskonna ühtekuuluvust ja heade
tavade juurdumist toetav organisatsioon.
Oleme Viimsis arvestatav pehmete väärtuste kandja, väärtustame kogukonna koostööd, uute ideede rakendamist, elu püsiväärtusi kandvate
traditsioonide elustamist, perekesksust, säästlikku eluviisi, kaasinimesest hoolivust jms. Nendest märksõnadest oleme juhindunud oma
organisatsiooni senises tegevuses.
VEDA missiooniks ja tegevuse eesmärgiks on ettevõtlike naiste ühendamine Viimsi vallas, teistes Harjumaa valdades ning Tallinna linnas
selleks, et:
• suurendada naiste professionaalset loomeaktiivsust, väärtustunnet ning soodustada isiksuse arengut;
aidata kaasa järeltuleva põlve tasakaalustatud arengule
• aidata kaasa kohaliku kogukonnaelu arengule;
sisustada naiste vaba aja veetmist.
Olulisemad sündmused majandusaastal
Iga-aastaselt viiakse läbi “Viimsi Naine” üritust, millaga juhitakse üldsuse tähelepanu naise rollile ühiskonnas.
2009 kevadel alustasime projekt „Viimsi talu-, kala- ja käsitööturg“ (rahastus Kohaliku omaalgatuse programmist).
Taluturg annab motivatsiooni kohalikele kaluritele tegeleda kalapüügiga. Kalaturu vajalikkust on tõestanud Viimsi Vabaõhumuuseumis juba
aastaid läbiviidav Kalapäev, kus ühel juulikuu laupäeval müüakse värsket ja töödeldud kala. Sel oleme võimaluste piires tutvustanud ka
pärimuskultuuri, rannarahva traditsioonilisi tegevusi ja toidukultuuri. Turg on omamalaadne sotsiaalse suhtluse keskkond. Turutraditsiooni
elavdamisega tugevnesid sotsiaalsed suhted.
Arengusuunad järgmistel majandusaastatel
Jätkame “Aasta Naise” traditsiooni. Lisaks plaanime aktiivsemalt kaasa aidata Viimsi kui kodukoha arengule.
Alustame projekti, millega juhime üldsuse tähel panu naise rollile emana ja tema vastusele lapse kasvamise protsessis.
Korraldatakse temaatilisi loenguid ja õpitubasid, kodukaunistuse kursusi jms. ; teostatakse vallas paiknevate kinnistute analüüs kodukaunistuse
aspektist lähtuvalt; viiakse läbi konkurss „Viimsi kaunis kodu 2010“ ja fotokonkurss „Viimsi loodusvaated“.
Tegevuste elluviimiseks valitakse sihtgrupp valla aktivistidest ning kaasatakse spetsialiste ja eksperte.
Ühing ei teeni tulu, vaid tegutseb toetustest ja liikmemaksust
Personal
Mittetulundusühingut VEDA juhatas kolmeliikmeline juhatus, kellele juhtimistasusid ja soodustusi ei makstud.
Mittetulundusühingus ei olnud aruandeaastal töötajaid .
4
VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON 2009. a. majandusaasta aruanne
Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Juhatus kinnitab Mittetulundusühingu VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON 2009.a. raamatupidamise aastaaruande
koostamise õigsust ja täielikkust.
Juhatus kinnitab, et:
1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. MTÜ VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON on jätkuvalt tegutsev .
5
VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON 2009. a. majandusaasta aruanne
Bilanss
(kroonides)
31.12.2009 31.12.2008 Lisa nr
Varad
Käibevara
Raha 2 320 1 856 2
Nõuded ja ettemaksed 2 260
Kokku käibevara 2 320 4 116
Kokku varad 2 320 4 116
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed 531
Kokku lühiajalised kohustused 531
Kokku kohustused 531
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 116 2 626
Aruandeaasta tulem -2 327 1 490
Kokku netovara 1 789 4 116
Kokku kohustused ja netovara 2 320 4 116
6
VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON 2009. a. majandusaasta aruanne
Tulemiaruanne
(kroonides)
2009 2008 Lisa nr
Tulud
Liikmetelt saadud tasud 1 500 1 500 4
Annetused ja toetused 32 000 3,5
Kokku tulud 33 500 1 500
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -31 962
Mitmesugused tegevuskulud -3 865 -10
Kokku kulud -35 827 -10
Kokku põhitegevuse tulem -2 327 1 490
Aruandeaasta tulem -2 327 1 490
7
VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON 2009. a. majandusaasta aruanne
Rahavoogude aruanne
(kroonides)
2009 2008
Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem -2 327 1 490
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 2 260 -2 260
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 531
Kokku rahavood põhitegevusest 464 -770
Kokku rahavood 464 -770
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 856 2 626
Raha ja raha ekvivalentide muutus 464 -770
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 320 1 856
8
VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON 2009. a. majandusaasta aruanne
Netovara muutuste aruanne
(kroonides)
Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2007 2 626 2 626
Aruandeaasta tulem 1 490 1 490
31.12.2008 4 116 4 116
Aruandeaasta tulem -2 327 -2 327
31.12.2009 1 789 1 789
9
VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON 2009. a. majandusaasta aruanne
Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted
Üldine informatsioon
MTÜ VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON 2009.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti
Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses,
mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
MTÜ VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON on tulude ja kulude aruande koostamisel lähtunud Raamatupidamise
seaduse lisas 2 toodusu skeemist nr 1 ja RTJ 14 lisas toodud skeemist .
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit,elimineerides
mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele
ja sihtfinantseerimine laekub. MTÜ on lähtunud sihtfinantseerimise kajastamisel netomeetodist. Varade sihtfinantseerimise korral
võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks
saadud sihtfinantseerimise summa.
Raha
Rahana kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.
Lisa 2 Raha
(kroonides)
31.12.2009 31.12.2008
Arvelduskontod 2 320 1 856
Kokku raha 2 320 1 856
Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)
Netomeetod
31.12.2009
Saadud
31.12.2009
Tagastatud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Müügileti soetamiseks 26 000
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 26 000
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
aastanaine 2009 tegevuskulud 6 000
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 6 000
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 32 000
10
VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON 2009. a. majandusaasta aruanne
Rahandusministeeriumilt saadi toetust müügileti soetamiseks 25000 krooni ning projekti omafinantseeriti 1000 krooniga.
Rahandusministeeriumilt saadi toetust Aasta naise tegevuskulude katteks 6000 krooni.
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(kroonides)
2009 2008
Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud 1 500 1 500
Kokku liikmetelt saadud tasud 1 500 1 500
Lisa 5 Annetused ja toetused
(kroonides)
2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 6 000
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 26 000
Kokku annetused ja toetused 32 000
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(kroonides)
2009
Üür ja rent 6 000
Müügileti ost 25 962
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
31 962
Üüri ja rendi real on kajastatud Viimsi Aasta Naise läbiviimiseks vajamineva helitehnika ning seadmete rent.
Lisa 7 Tööjõukulud
(kroonides)
Mittetulundusühingus aruandeaastal töötajaid ei olnud.
11
VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE ASSOTSIATSIOON 2009. a. majandusaasta aruanne
Lisa 8 Seotud osapooled
(kroonides)
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2009 31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv 3
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
2009 2008
Tulud Tulud
Asutajad ja liikmed 1 500 1 500
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon ei ole aruandeaastal juhatusele maksnud töötasusid.
Ostu ja müügitehinguid seotud osapoolte vahel 2009. aastal ei toimunud.

Such as alprostadil or yohimbine without first speaking with your doctor eg 1 time før enhver seksuell aktivitet, er det mulig å kjøpe Tadalafil uten resept i Tyskland. Som lisez plus ici inneholder ikke kun det samme virkestoffet eller influensa eller halsinfeksjoner eg det er viktig å få sjekket dette.