Põhikiri

MTÜ Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni PÕHIKIRI

1.ÜLDSÄTTED

1.1 Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon(edaspidi VEDA)asukohaga Kaluri tee 5., Haabneeme ,Viimsi vald,74001,telefon 6011812 ,on kasumit mittetaotlev apoliitiline ühiskondlik organisatsioon.

1.2 VEDA tegevus rajaneb demokraatlikel printsiipidel, liikmete omaalgatusel ja ühiskondlikul tegevusel.

1.3 VEDA eesmärgiks on ettevõtlike naiste ühendamine Viimsi vallas ja teistes Harjumaa valdades ning Tallinna linnas, nendevaheliste professionaalsete ja isiklike kontaktide edendamine, info jagamine , vaba aja veetmine, laagrite, seminaride, konverentside, piduõhtute, näituste, heategevusele suunatud tuluõhtute, loengute jms. korraldamine, selleks vajalike vahendite leidmine ning tingimuste loomine.

1.3.1     VEDA sees on võimalik moodustada iseseisva juhatusega erialasektsioone, millele laienevad kõik VEDA reeglid.

1.4 VEDA on iseseisva bilansiga juriidiline isik, tal on oma arveldusarve ja sümboolika.

1.5 VEDA juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ning käesolevast põhikirjast.

1.6 Oma eesmärkide saavutamiseks  VEDA:

1.6.1      teeb koostööd teiste klubidega-seltsidega ühise tegutsemise vaimus Eesti Vabariigis ning välisriikides;

1.6.2      organiseerib kultuuriprogrammide koostamist-läbiviimist;

1.6.3      korraldab regulaarselt üritusi ja annab välja oma tegevust reklaamivat kirjandust;

1.6.4      arendab majandustegevust ranges kooskõlas käesoleva põhikirjaga VEDA eksisteerimiseks ning heaoluks vajalikus ulatuses;

1.7 VEDA´l on õigus sõlmida lepinguid teiste ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega ning eraisikutega.

1.8 Kasutada liikmemaksudest ja majandustegevustest saadavaid summasid VEDA eesmärkide realiseerimiseks.

1.9 VEDA teatab põhikirja registreerinud asutusele enda asumisest välisriigis asuva organisatsiooni, ühingu või liidu liikmeks.

1.10 VEDA majandusaasta algab 01.01.ja lõpeb 31.12.

2   VEDA LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 VEDA liikmeks võtab vastu VEDA üldkoosolek vastava avalduse esitanud firmas võtmepositsioonil oleva või muidu ettevõtliku daami, kes tunnistab VEDA põhikirja, soovib osaleda VEDA tegevuses ja kellel on kahe VEDA liikme soovituskiri ja juhatuse heakskiit.

Kõik VEDA asutajad on automaatselt VEDA liikmed,ilma sisseastumismaksuta.

2.1.1.          VEDA üldkoosolek võtab oma ridadesse vastu VEDA au- või külalisliikme,keda eelnevalt on VEDA liikmetele tutvustatud ja põhjendatud uue au- või külalisliikme sobivust VEDA ideedega. Au- või külalisliige võetakse vastu üldkoosoleku enamushäältega.

2.1.2.          Au- või külalisliige ei maksa sisseastumismaksu ega igakuist liikmemaksu.

2.1.3.          Au- või külalisliige ei kuulu juhtkonda ega ole valitav presidendiks.

2.2 VEDA liikmed maksavad sisseastumismaksu ja igakuist liikmemaksu, mille suuruse määrab üldkoosolek.

2.2.1      VEDA liige,kes on sattunud majanduslikku madalseisu,võib juhatuselt taotleda liikmemaksu ajutist vähendamist või liikmemaksust vabastamist.

2.2.2.        VEDA liige,kes soovib mõjuvatel põhjustel oma liikmestaatuse peatada,teeb VEDA Juhatusele sellekohase avalduse,mille arutab läbi üldkoosolek.

2.3 VEDA liikmel on õigus:

2.3.1      võtta osa VEDA tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele    ja ülesannetele;

2.3.2      valida ja olla valitud VEDA juhtiv- ja tegevorganeisse;

2.3.3      võtta osa VEDA poolt korraldatavatest üritustest;

2.3.4      omada liikmekaarti.

2.4 VEDA liige on kohustatud:

2.4.1       järgima käesoleva põhikirja nõudeid ja VEDA kodukorda;

2.4.2       aitama kaasa VEDA ülesannete lahendamisele;

2.4.3       VEDA´st lahkumiseks esitama selleks vajaliku avalduse VEDA juhatusele;

2.4.4       suhtuma heaperemehelikult VEDA ühisvarasse;

2.4.5       teatama oma (kavatsetavast) kuulumisest teistesse ühiskondlikesse organisatsioonidesse. Selle sobivuse VEDA´sse kuulumisega otsustab juhatus igal erijuhul eraldi;

2.4.6       maksma VEDA liikme korralisi ja erakorralisi makse. Erakorraliste maksude puhul kehtib punkt 2.2.1

2.5 VEDA põhimõtete eiramise, VEDA põhikrja ja kodukorra rikkumise eest võib VEDA liikmele kohaldada VEDA siseseid mõjutusvahendeid kuni VEDA´st väljaarvamiseni.

2.6 VEDA peab oma liikmete üle arvestust.

3   VEDA JUHTIMISORGANID

3.1 VEDA kõrgeim organ on üldkoosolek, mis tuleb kokku regulaarselt üks kord kuus. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku VEDA presidendi, juhatuse või vähemalt ühe kolmandiku VEDA liikmete nõudmisel.

3.2 VEDA juhatus on kolme- kuni viieliikmeline;

3.3 VEDA üldkoosolek:

3.3.1.      valib presidendi ,kes valib  juhatuse

3.3.2.          võtab vastu VEDA põhikirja ja teeb selles muudatusi ning kinnitab kodukorra;

3.3.3.          arutab VEDA tegevuse põhiküsimusi ja võtab vastu nende kohta otsused

3.3.4.          valib revidendi;

3.3.5.          kuulab ära presidendi ja revidendi aruanded;

3.3.6.          määrab VEDA sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra;

3.3.7.          arvab oma otsusega VEDA liikmeskonnast välja põhikirja või VEDA põhimõtteid eiranud VEDA liikme.

3.4.Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole VEDA liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Põhikirja muutmiseks ja VEDA liikmeskonnast väljaarvamiseks on vaja, et seda toetaksid vähemalt pooled VEDA liikmetest.

3.5. Juhatus on VEDA täidesaatev organ, mis korraldab tööd üldkoosolekute vahelisel ajal.Juhatus on üldkoosoleku ees aruandekohustuslik.

3.6. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest ja ta võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega.

3.7. Juhatus lahendab  kõiki VEDA tööküsimusi ja esindab VEDA´t suhetes teiste ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega. Juhatuse poolt valitud juhatuse liige sõlmib lepinguid  VEDA nimel.

3.8.Juhatus kinnitab juhatuse liikmete ülesanded .

3.9.Juhatus korraldab VEDA sisese info liikumist , sidet VEDA sees ja lahendab VEDA jooksvaid tööülesandeid, valmistab ette regulaarsete istungite päevakorda jms.

4.VEDA  VARA

4.1  VEDA tegevuse majandusliku aluse moodustab:

sisseastumis-  ja liikmemaksud;  annetused ja toetused;

käesoleva põhikirja punktis 1.6.4 fikseeritud tegevusest saadavad tulud;

tulud, mida saadakse VEDA väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või muude VEDA põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest.

VEDA omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik VEDA põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadusega.

4.3 VEDA liikmel ei ole õigust VEDA varale ja VEDA´l ei ole õigust oma liikmete varale.

4.4 Oma varaliste kohustuste eest vastutab VEDA temale kuuluva varaga.

4.5 VEDA on kohustatud seadusega sätestatud korras pidama raamatupidamise arvestust.

  1. 5.     LÕPETAMINE; LIKVIDEERIMINE; ÜHINEMINE; JAGUNEMINE

5.1 VEDA tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine.

5.2 MTÜ lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara likvideerijate otsusel kas riigile või kohalikule omavalitsusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või mõnele MTÜ eesmärke järgivale sihtasutusele või mittetulundusühingule võimalikult MTÜ eesmärke järgiva sihtannetusena.

5.3VEDA likvideerimine , ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

Põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega nr. 2, 11.02.2010.a.